Timeavtaler

Som en ekstraservice sender vi ut SMS påminnelse om timeavtalter tre dager før en avtale. Mange opplever at dette varselt hjelper dem å huske timeavtaler i en travel hverdag. Dette sparer deg for irriterende regninger for uteblivelse, og tannlegen får redusert dødtid.

På grunn av feil kan det forekomme at du ikke får SMS varsel. Du skal allikevel møte til avtalte timer, da SMS påminnelsen er en ekstraservice.

Du kan avtale automatisk innkalling for kontroll hos tannlegen. Du vil da motta innkalling pr. post eller sms (etter avtale) ca. 2-3 uker før timeavtalen. Du kan legge inn ønsker om dager og tidspunkt for innkalling. Det er fullt mulig å flytte denne timen, men vær oppmerksom på våre ombestillingsrutiner. Vi fakturerer for ikke-møtt etter spesielle timetakster.

Det er viktig at våre pasienter melder fra om flytting slik at innkallinger og andre brev når fram.

Pasientsikkerhet

For å gi deg trygg og riktig helsehjelp må vi samle og registrere opplysninger om deg og din helse. Disse opplysningene er sensitive, og vil selvsagt behandles konfidensielt, og i henhold til de enhver tid gjeldene lover og forskrifter. Som pasient har du rettigheter i forhold til innsyn, retting og sletting av opplysninger.

Rett til informasjon om behandlingen av helse og personopplysninger.

Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet.

Du kan ha rett til innsyn.

Du kan henvende deg til oss og be om å få vite hva slags opplysninger vi har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder så vel elektroniske som manuelle registre. Du har krav på å få svar innen 30 dager.

Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet.

I utgangspunktet skal klinikken av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Men det er ikke alltid lett for den som behandler store mengder opplysninger å bli klar over at noe mangler eller er feil. Vi anbefaler derfor at alle bruker innsynsretten aktivt, og gir beskjed til virksomheten det gjelder om det er feil i opplysningene.

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet.

Vi sletter eller sperrer opplysninger i helseregistre som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og arkivloven.

Du kan kreve at opplysninger i pasientjournal slettes dersom de er feilaktige og misvisende og føles belastende for deg eller åpenbart ikke er nødvendige for å gi helsehjelp.

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis.

Når du ber om innsyn, retting og sletting er dette gratis.

Du kan be om utskrift av journal eller deler av journal.

Utskrift kan utleveres ved personlig fremmøte hos oss eller sendes deg rekommandert. Journalutskrift og eventuell porto faktureres etter takster fastsatt av staten.

Informasjonssikkerhet

  • Vi har etter lovgivningen ansvar for å sørge for at helse- og personopplysningene er tilstrekkelig sikret.
  • Vi har, blant annet etter prioriteringer fra risikovurderinger, innført prosedyrer som skal gi den nødvendige sikkerhet.
  • Vi sikrer at kun de som har et tjenestelig behov får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.
  • Vi sikrer at helse- og personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver, for å gi deg en best mulig tjeneste.
  • Vi revurderer våre prosedyrer periodisk slik at sikkerheten til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en prosedyre ikke er fulgt følges dette grundig opp.